Pressemeddelelse

 

 

Organisationer bag psykiatrien:

Nej tak til mere tvang 

 

Regeringens arbejdsgruppe tager fejl, når den tror, at mere tvang løser problemerne med vold på de socialpsykiatriske bosteder. Det mener en bred alliance af organisationer i og omkring psykiatrien, PsykiatriAlliancen. Alliancen kommer nu med sit eget bud på løsninger.

 

På socialpsykiatriske bosteder har der længe været alvorlige problemer med enkelte beboeres vold mod andre beboere og ansatte. Derfor er det godt, at regeringen har fået en arbejdsgruppe af embedsmænd til at se på sagen. Men det er et skuffende og utilstrækkeligt resultat, når arbejdsgruppen forslår en ny tilbudsform med eget lovgrundlag og helt nye tvangsbestemmelser. Det hedder blandt andet:

”En ny tilbudsform kan oprettes som et delvist lukket tilbud, hvor personalet i afgrænsede perioder og med et klart tilsigtet formål for øje kan gøre brug af besøgsrestriktioner, åbning og kontrol af post, undersøgelse af beboerens opholdsrum og ejendele, kropsvisitation, tilbageholdelse, tilbageførsel, personlig skærmning, tvungen opfølgning og aflåsning af yderdøre samt værelsesdøre.”

Men udbredelse af tvangsformer, som i dag kun anvendes på lukkede psykiatriske afdelinger til et nyt botilbud og en ny personkreds, vil være et helt forkert skridt, mener PsykiatriAlliancen.  

Det kan komme til at modarbejde de senere års gode udvikling, hvor man har været stærkt fokuseret på at minimere anvendelsen af tvang.

Tvang i form af fastholdelse eller tvungen medicinering bør, så vidt det er muligt, helt undgås og kun finde sted på en psykiatrisk afdeling.

LÆS PSYKIATRIALLIANCENS POLITIKPAPIR OM SOCIALPSYKIATRISKE BOSTEDER

 

Man skal kunne gribe tilstrækkeligt ind

PsykiatriAlliancen, der repræsenterer en bred skare af patienter, pårørende, brugere og fagpersoner, anerkender behovet for at kunne gribe tilstrækkeligt ind i de situationer, der ellers kan ende helt galt, men for os at se opstår situationerne især, fordi en række borgere er visiteret til de forkerte tilbud, fordi indlæggelsestiderne i mange tilfælde bliver for korte, og mennesker, der er syge, kommer hjem for tidligt uden at være klar til det – ofte til et personale, der ikke har ressourcer til at håndtere borgeren i den tilstand og situation.  

Lap på lap

De forslag, der er på bordet nu, ligner lappeløsninger, mener vi. Lappeløsninger, der ikke får fat i de egentlige problemer: Vi mangler tilstrækkelige behandlingstilbud, og vi mangler smidig og fleksibel kommunikation om borgeren mellem region, kommune og andre enheder. Vi mangler en klar

ansvarsfordeling mellem regionspsykiatrien og tilbuddene, og vi må se på samarbejdet med kriminalforsorg og politi – er det godt nok? Derudover håber PsykiatriAlliancen, at man undersøger, om alle de muligheder, den gældende lovgivning rummer, også bliver brugt. Det gælder fx udskrivningsaftaler, som vi mener kan udnyttes væsentligt bedre end i dag.

 

Det, der er brug for, er kort sagt:

  • at de mennesker, som har brug for at blive indlagt på en psykiatrisk afdeling, kan blive det – og at de ikke udskrives for tidligt og i for dårlig tilstand, som vi har set mange eksempler på de senere år.
  • at de socialpsykiatriske bosteder bliver mindre enheder med højere specialisering. Der skal både være institutioner med stoffri og trygge forhold og institutioner med ressourcer og kompetencer til beboere med både misbrug og udadreagerende adfærd.
  • at regionernes psykiatriske hospitaler og kommunernes socialpsykiatriske bosteder samarbejder bedre. Blandt andet bør man udveksle nødvendige informationer om borgeren.
  • at de mange muligheder, der er i de eksisterende rammer, udnyttes. Det er afgørende at lave udskrivningsaftaler og systematisk opfølgning, have øget fokus på recoveryforløb og rehabilitering og at man prioriterer at skabe en meningsfuld tilværelse for mennesker, der har deres hjem på et socialpsykiatrisk bosted.
  • at man lægger vægt på uddannelse af personale og beboere i strategier og omgangsformer mellem beboere og personale, der kan nedtrappe de konflikter, som opstår, og dermed undgå, at de ender i vold eller drab.

PsykiatriAlliancen er et netværk af organisationer i og omkring psykiatrien.

Medlemsorganisationerne repræsenterer en bred skare af patienter, brugere, pårørende og faggrupper inden for forebyggelse, behandling og sociale tilbud.

PsykiatriAlliancen består p.t. af disse organisationer omkring psykiatrien i Danmark: Psykiatrifonden, Dansk

Psykiatrisk Selskab, SIND – Landsforeningen for psykisk sundhed, ADHD-foreningen, Angstforeningen, Bedre

Psykiatri – landsforeningen for pårørende, Børne- og Ungdoms Psykiatrisk Selskab i Danmark, Dansk

Psykolog Forening, Dansk Selskab For Distriktspsykiatri, Dansk Selskab for Psykosocial Rehabilitering, Dansk

Socialrådgiverforening, Dansk Sygeplejeråd, Danske Fysioterapeuter, Depressionsforeningen, Det Sociale

Netværk, Ergoterapeutforeningen, Fagligt Selskab for Psykiatriske Sygeplejersker, Foreningen Død i

Psykiatrien, Foreningen af Yngre Psykiatere, Fountain House, Livslinien, Lægeforeningen, LMS – Landsforeningen mod spiseforstyrrelser og selvskade, OCD-foreningen, Outsideren, SIND Ungdom, Socialpædagogernes Landsforbund og LAP – Landsforeningen af nuværende og tidligere psykiatribrugere.

 

Kontakt:

Anne Lindhardt, formand for Psykiatrifonden, tlf. 40366151

Torsten Bjørn Jacobsen, formand for Dansk Psykiatrisk Selskab, tlf. 23424827

Knud Kristensen, formand for SIND, tlf. 86176398