Spilleregler for PsykiatriAlliancen

§ 1 Formål

PsykiatriAlliancens formål er at forstærke og forbedre indsatsen omkring psykiske lidelser indenfor bl.a. forebyggelse, behandling, sikkerhed, forskning, sammenhæng i de offentlige ydelser og overdødelighed.

Vi ønsker at fremme recovery, dvs. mulighederne for at blive rask eller leve et meningsfuldt liv med sin sygdom.

§ 2 Medlemskab

PsykiatriAlliancen er et netværk af organisationer, der arbejder med eller omkring psykiatriområdet.

Som medlem kan optages organisationer, der:

 • er landsdækkende medlemsorganisationer i eller omkring psykiatrien, og
  – er patient-/pårørendeorganisationer
  – er arbejdstagerorganisationer
  – er faglige selskaber

For faglige selskaber og arbejdstagerorganisationer gælder, at de skal repræsentere faggrupper bestående af medlemmer med en offentligt anerkendt uddannelse og/eller autorisation.

Organisationer, der ønsker at blive medlem af alliancen skal godkendes på et fællesmøde.

Medlemskab forudsætter, at man er en aktiv organisation. Hvis en medlemsorganisation ikke er kontaktbar i 2 måneder, kan koordinationsgruppen træffe beslutning om at medlemsorganisationen overgår til hvilende medlemskab.

Med et hvilende medlemskab betales der ikke kontingent, og der opnås hverken stemme- eller vetoret.

§ 2a Kontingent

Medlemsorganisationerne kan betale et kontingent på enten 500, 5.000 eller 10.000 kr. afhængig af størrelse og indtægter. Sekretariatet varetager faktureringen.

Hvis en medlemsorganisation ikke betaler kontingent rettidigt, sendes der 3 rykkere.

Hvis der ikke er betalt kontingent inden for en periode på 2 måneder fra første opkrævning, kan koordinationsgruppen træffe beslutning om, at medlemsorganisationen overgår til hvilende medlemskab.

§ 3 Fællesmødet

 • Alliancens højeste myndighed er Fællesmødet.
 • Fællesmødet fastlægger alliancens politik og prioriterer indsatsen.
 • Fællesmødet består af en eller flere repræsentanter fra hver medlemsorganisation.
 • På fællesmøderne har hver medlemsorganisation én stemme.
 • Fællesmødet afholdes som fysisk møde to gange årligt.
 • Mellem de fysiske møder kan alliancen træffe beslutning ved elektroniske fællesmøder.
 • Fællesmødet træffer beslutning efter konsensusprincippet.
 • Konsensusprincippet betyder, at et forslag er vedtaget medmindre en eller flere medlemsorganisationer nedlægger veto mod beslutningen.
 • Ved elektroniske fællesmøder kan en medlemsorganisation forlange beslutningen udskudt til det førstkommende fysiske møde.
 • Ved det sidste fællesmøde i kalenderåret vælges en koordinationsgruppe, en talsperson og en revisor og et sekretariat for det kommende kalenderår.
 • Ved det sidste fællesmøde i kalenderåret i ulige år vælges et sekretariat for de kommende to kalenderår.
 • Genvalg kan finde sted.
 • Ved udpegning af medlemmer til fx koordinationsgruppen bør der tilstræbes en faglig, geografisk og tilknytningsmæssig spredning af medlemmerne.
 • Fællesmødet beslutter selv sin dagsorden.
 • Der kan afholdes ekstraordinært fællesmøde, hvis det besluttes af koordinationsgruppen, eller hvis det forlanges af mindst 1/3 af medlemsorganisationerne.

§ 4 Koordinationsgruppen

 • Koordinationsgruppen er alliancens højeste myndighed mellem fællesmøderne.
 • Koordinationsgruppen forbereder fællesmøderne og fremsender forslag til dagsorden for disse.
 • Koordinationsgruppen udtaler sig på alliancens vegne og træffer beslutning om anvendelse af alliancens ressourcer inden for rammerne af det af alliancen vedtagne.
 • Koordinationsgruppen består af ca. 8 repræsentanter for  medlemsorganisationerne.
 • Et medlem af koordinationsgruppen skal have et politisk mandat til at kunne tegne sin medlemsorganisation i alliancen.
 • Hver medlemsorganisation kan højest have et medlem af koordinationsgruppen.
 • En medlemsorganisation kan i løbet af valgperioden udskifte sit medlem af koordinationsgruppen.
 • Den i § 5 nævnte talsperson skal være medlem af koordinationsgruppen, udpeget af sin medlemsorganisation
 • Koordinationsgruppen fastsætter selv sin forretningsorden og udarbejder en forretningsorden for sekretariatet. Forretningsordnerne forelægges fællesmødet til orientering.

§ 5 Talsperson

Alliancen udpeger vælger som beskrevet i § 3 for et år ad gangen en talsperson. Der kan vælges en suppleant for talspersonen.

Genvalg kan finde sted.

Talspersonen udtaler sig på alliancens vegne inden for rammerne af det af alliancen vedtagne.

§ 6 Sekretariat

Alliancens sekretariatsfunktioner varetages indtil videre af en af medlemsorganisationerne. Beslutning om hvem, der varetager sekretariatsfunktionen træffes på Fællesmødet for en periode på to år som beskrevet i § 3.

Genvalg kan finde sted.

I det omfang alliancen kan finde midler til det, skal/kan sekretariatsbetjeningen honoreres af alliancen.

§ 7 Politik

Alliancens politik fastlægges på fællesmødet.

Mellem fællesmøderne kan alliancens politik fastlægges gennem en skriftlig høring af medlemsorganisationerne.

I skriftlige høringer anvendes konsensusprincippet på samme måde som på fællesmøderne. Et forslag er således vedtaget, medmindre en eller flere medlemsorganisationer nedlægger veto mod beslutningen inden for den udmeldte frist, på minimum 2 hverdage.

§ 8 Regnskabsaflæggelse og revision

Fællesmødet udpeger en intern revisor, der reviderer det af koordinationsgruppen fremlagte årsregnskab til fremlæggelse og godkendelse på første fællesmøde i det nye kalenderår.

Såfremt det er nødvendigt af hensyn til eksterne bidragsydere, skal der – foruden den af fællesmødet udpegede interne revisor – antages en statsautoriseret revisor. Fællesmødet antager alliancens statsautoriserede revisor.

§ 9 Ændringer

Fællesmødet kan ændre disse spilleregler med 2/3 flertal blandt de fremmødte medlemsorganisationer.

Forslag til ændring af spillereglerne skal være medlemsorganisationerne i hænde senest 14 dage før afholdelsen af det fællesmøde, hvor de skal behandles.

§ 10 Opløsning af alliancen

 • Opløsning af PsykiatriAlliancen kan besluttes på et Fællesmøde med mindst 2/3 flertal af samtlige stemmeberettigede.
 • Forslag om opløsning af alliancen skal – for at kunne behandles – fremgå af indkaldelsen til Fællesmødet, der skal være indkaldt med mindst 60 dages varsel.
 • Alliancens formue skal i tilfælde af opløsning anvendes i overensstemmelse med alliancens formål.
 • Beslutning om anvendelsen af alliancens formue træffes af Fællesmødet med simpelt flertal.
 • Kan der ikke opnås flertal for anvendelse af alliancens formue, fordeles den ligeligt mellem alliancens medlemsorganisationer.
 • Ved fordeling af formuen, skal eventuelle donorer/bevillingsgiveres ønsker vedrørende donationer/bevillinger respekteres.

§ 11 Ikrafttræden

Disse spilleregler er vedtaget på alliancens fællesmøde 25. januar 2017 og revideret på fællesmødet 25. august 2022.