Spilleregler for PsykiatriAlliancen

 

§ 1 Formål

PsykiatriAlliancens formål er at forstærke og forbedre indsatsen omkring psykiske lidelser indenfor bl.a. forebyggelse, behandling, sikkerhed, forskning, sammenhæng i de offentlige ydelser og overdødelighed.
Vi ønsker at fremme recovery, dvs. mulighederne for at blive rask eller leve et meningsfuldt liv med sin sygdom.

§ 2 Medlemsskab

PsykiatriAlliancen er et netværk af organisationer, der arbejder med eller omkring psykiatriområdet.

Som medlem kan optages organisationer, der:

  • er landsdækkende medlemsorganisationer i eller omkring psykiatrien, og
    • er patient-/pårørendeorganisationer,
    • er arbejdstagerorganisationer, eller
    • er faglige selskaber

For faglige selskaber og arbejdstagerorganisationer gælder, at de skal repræsentere faggrupper bestående af medlemmer med en offentligt anerkendt uddannelse og/eller autorisation.

Organisationer, der ønsker at blive medlem af alliancen skal godkendes på et fællesmøde.

§ 3 Fællesmødet

Alliancens højeste myndighed er Fællesmødet.

Fællesmødet fastlægger alliancens politik og prioriterer indsatsen.

Fællesmødet består af en eller flere repræsentanter fra hver medlemsorganisation.

På fællesmøderne har hver organisation én stemme.

Fællesmødet afholdes som fysisk møde to gange årligt.

Mellem de fysiske møder, kan alliancen træffe beslutning ved elektroniske fællesmøder.

Fællesmødet træffer beslutning efter konsensusprincippet.
Konsensusprincippet betyder, at et forslag er vedtaget medmindre et eller flere medlemmer nedlægger veto mod beslutningen.

Ved elektroniske fællesmøder kan et medlem forlange beslutningen udskudt til det førstkommende fysiske møde.

Ved det sidste fællesmøde i kalenderåret vælges en koordinationsgruppe, en talsperson, en revisor og et sekretariat for det kommende kalenderår.

Genvalg kan finde sted.

Ved udpegning af medlemmer til fx koordinationsgruppen bør der tilstræbes en faglig, geografisk og tilknytningsmæssig spredning af medlemmerne.

Fællesmødet beslutter selv sin dagsorden.

Der kan afholdes ekstraordinært fællesmøde, hvis det besluttes af koordinationsgruppen, eller hvis det forlanges af mindst 1/3 af medlemmerne.

§ 4 Koordinationsgruppen

Koordinationsgruppen er alliancens højeste myndighed mellem fællesmøderne.

Koordinationsgruppen forbereder fællesmøderne og fremsender forslag til dagsorden for disse.

Koordinationsgruppen udtaler sig på alliancens vegne inden for rammerne af det af alliancen vedtagne.

Koordinationsgruppen består af ca. 8 repræsentanter for medlemsorganisationerne.

Et medlem af koordinationsgruppen skal have et politisk mandat til at kunne tegne sin organisation i alliancen.

Hver organisation kan højest have et medlem af koordinationsgruppen.

En medlemsorganisation kan i løbet af valgperioden udskifte sit medlem af koordinationsgruppen.

Den i § 5 nævnet talsperson skal være medlem af koordinationsgruppen, udpeget af sin medlemsorganisation

Koordinationsgruppen fastsætter selv sin forretningsorden.

§ 5 Talsperson

Alliancen udpeger for et år ad gangen en talsperson. Der kan vælges en suppleant for talspersonen.

Genvalg kan finde sted.

Talspersonen udtaler sig på alliancens vegne inden for rammerne af det af alliancen vedtagne.

§ 5 Sekretariat

Alliancens sekretariatsfunktioner varetages indtil videre af en af medlemsorganisationerne.
Beslutning om hvem, der varetager sekretariatsfunktionen træffes på Fællesmødet for en periode på to år.

Genudpegning kan finde sted.

I det omfang alliancen kan finde midler til det, skal/kan sekretariatsbetjeningen honoreres af alliancen.

§ 6 Politik

Alliancens politik fastlægges på fællesmødet.

Mellem fællesmøderne kan alliancens politik fastlægges gennem en skriftlig høring af medlemsorganisationerne.

§ 7 Revision

Fællesmødet udpeger en revisor.

Såfremt det er nødvendigt af hensyn til eksterne bidragsydere, skal der – foruden den af fællesmødet udpegede revisor – antages en statsautoriseret revisor.

Fællesmødet antager alliancens statsautoriserede revisor.

§ 8 Ændringer

Fællesmødet kan ændre disse spilleregler med 2/3 flertal blandt de fremmødte medlemmer.

§ 9 Opløsning af alliancen

Opløsning af PsykiatriAlliancen kan besluttes på et Fællesmøde med mindst 2/3 flertal af samtlige stemmeberettigede.

Forslag om opløsning af alliancen skal – for at kunne behandles – fremgå af indkaldelsen til Fællesmødet, der skal være indkaldt med mindst 60 dages varsel.

Alliancens formue skal i tilfælde af opløsning anvendes i overensstemmelse med alliancens formål.

Beslutning om anvendelsen af alliancens formue træffes af Fællesmødet med simpelt flertal.

Kan der ikke opnås flertal for anvendelse af alliancens formue, fordeles den ligeligt mellem alliancens medlemmer.

Ved fordeling af formuen, skal eventuelle donorer/bevillingsgiveres ønsker vedrørende donationer/bevillinger respekteres.

§ 10 Ikrafttræden

Disse spilleregler er vedtaget på alliancens fællesmøde 25. januar 2017